در صورتی که  تمایل دارید روی پارچه شما دوخت انجام شود فیلد های مربوط به دوخت را تکمیل فرمایید